การสมัครออนไลน์ MBA ONEDAY PROGRAM

เลือกวิทยาเขตที่ต้องการศึกษา*
วิทยาเขตบางนา (กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ) รุ่นที่ 9
วันและเวลาการบรรยาย  
เลือกโปรแกรมดูงาน  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก*:  
E-Mail*:  

*1. รายละเอียดส่วนตัว

*1.1 ชื่อ(ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ)
 
 
*1.2 วัน/เดือน/ปีเกิด
*1.3 ที่อยู่ปัจจุบัน
*1.4 สถานะปัจจุบัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ยังไม่ได้ทำงาน
  ทำงานแล้ว ปี
*1.5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เหมือนข้อ 1.3
  เหมือนข้อ 1.4
  อื่นๆ หากที่อยู่ไม่ใช่ที่บ้านและที่ทำงานใส่รายละเอียดด้านล่างด้วย

*2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

2.1 ประวัติการศึกษา(ไม่รวมปริญญาตรี)
โรงเรียน วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา
ระยะเวลาที่ได้ศึกษา
จาก พ.ศ. - พ.ศ.
ประกาศนียบัตร ชื่อปริญญา
และสาขาที่สำเร็จ
คะแนนเฉลี่ย
*2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท GPA ได้รับเกียรตินิยม

*3. บุคคลอ้างอิง (บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยหรืออ้างอิงได้พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)

*4. มูลเหตุจูงใจที่เข้าศึกษา

*5. ท่านทราบการรับสมัครเรียนจากที่ใด

โบว์ชัวร์/แผ่นพับ
เพื่อน
ป้ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซด์
Facebook
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

*6. วิธีการชำระเงิน :

โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระด้วยบัตรเครดิต ภายใน 3 วันทำการ
 

7. เอกสารสำคัญที่นำส่งพร้อมใบสมัคร

 

7.1 ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
7.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 3 ฉบับ
7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
7.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ฉบับ
7.5 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 3 ฉบับ
7.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล) จำนวน 3 ฉบับ
7.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
* หลักฐานการสมัครข้อ 7.1 - 7.6 ผู้สมัคร จะต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
โดยมีค่าสมัครเรียน 800 บาท

8. รับรองข้อมูลและเพิ่มเติม

*ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกข้างบนนี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
 
หมายเหตุ กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกข้อที่มีเครื่องหมาย *
กรุณากดปุ่มส่งใบสมัครก่อนทำการ print ใบสมัคร
เมนู